TRYGGE RAMMER

Ål IL Fotball har valgt temaet «Mobbing/Trakassering/Rasisme» som tema under Trygge Rammer i 2023/24. Dette inngår i Fair Play, som klubben også har fokus på.

Mobbing og rasisme

Alle som har lyst til å spille fotball skal få et fotballtilbud i ÅL Il Fotball. Ingen skal stenges ute hos oss, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, seksuell orientering eller av andre grunner. Vi skal ta et ansvar for å påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.Vi er på lag mot mobbing. Alle hos oss skal ta avstand fra mobbing både på og utenfor fotballbanen, fotballen skal være positiv og trivselsfremmende for alle.Vi støtter fargerik fotball og tolererer ingen form rasisme eller vold i fotballen. Fotballen skal være åpen og inkluderende for alle.

Retningslinjer:

• Alle trenere og ledere i klubben skal kjenne til mobbing og rasisme, og hvordan man forebygger dette.
• Trenere skal ha kjennskap til ulike typer mobbing, og hvordan man kan oppdage dette.
• Trenere og leder skal sørge for at dette er tema på spiller- og foreldremøter.
• Trenere og ledere skal kjenne til hvordan man varsler om mobbing og rasisme.
• Alle i Ål IL Fotball har plikt til å melde ifra om de opplever eller oppdager mobbing og rasisme.

Rutiner:

• Temaet skal tas opp på trenerforum.
• Temaet skal tas opp på møte for foreldrekontakter.
• Trenere og foreldrekontakt skal ta dette opp på spillermøter og foreldremøter i sin gruppe.
• Trenere og ledere skal alltid ta beskjeder om mobbing og rasisme alvorlig, og håndtere dette på en god måte, etter gitte retningslinjer.
• Trenere og ledere skal ivareta de involverte.

Lenke til undersider

Hva kan Trakassering/mobbing være?

Tiltak for å hindre mobbing

Sjekkliste for håndtering av mobbesaker/situasjoner

Hva må klubben ha for å kunne ta seg av mobbesaker